top of page

Koučing je dôverný špecifický rozhovor medzi dvomi rovnocennými partnermi.

  Koučovaný klient sa zaoberá konkrétnou situáciou alebo problémom, potrebuje nájsť riešenie, alebo najbližší malý krok, ktorý je sám ochotný vykonať.

Kouč sa sústreďuje na to, ako koučovaný rozmýšľa, nehľadá riešenie za neho, kladie otázky, umožňujúce zmenu perspektívy a prielom v uvažovaní.  

Prečo koučing?

Pretože dáva priestor na  hľadanie odpovedí a umožňuje ujasniť si, kde som, kam sa chcem dostať, aké možnosti mám a akými hodnotami sa budem riadiť, aby som sa dostal tam, kam chcem.

 

Počas koučingu klienti prichádzajú na riešenie, objavujú v sebe motiváciu, inšpiráciu, či načerpanie energie.

Koučing umožňuje usporiadanie myšlienok, prichádzajú silné uvedomenia, vytvárajú sa akčné plány. Často po pár stretnutiach dokáže človek urobiť obrovské činy, zmeny, na ktoré sa chystal možno aj roky. A to vďaka tomu, že prevzal zodpovednosť, objavil svoju vnútornú silu, našiel smer a začal robiť kroky v súlade s ním.

Pre koho je koučing?

Pre každého, kto chce prevziať zodpovednosť a vedome riadiť svoj život – osobný alebo pracovný.

Koučing využívajú podnikatelia, manažéri, lídri, ľudia z biznisu, keď potrebujú zavádzať zmeny, alebo hľadať riešenia, ako si poradiť s každodennými požiadavkami. Na individuálny koučing prichádzajú ľudia, keď potrebujú riešiť rôzne životné situácie a zmeny. Kariérny koučing pomáha nájsť pracovný smer a naplnenie osobného potenciálu.

Čo robí kouč?

Kouč svojimi koučovacími zručnosťami, nástrojmi a otázkami, vedie rozhovor, sprevádza klienta a pomáha mu nájsť vnútorné uvedomenie. Jeho úlohou je maximálne využiť svoje odborné a osobnostné kompetencie pomôcť objaviť jasný pohľad na vlastné hodnoty, pociťované prekážky a to, čo je pre klienta najdôležitejšie.

Je partner, ktorý je plne prítomný na to, aby vypočul, porozumel a pomohol uvidieť aj iné možnosti, nad ktorými človek bežne sám neuvažuješ.

Kouč neradí, alebo nepodsúva vlastné riešenia.  Dopraje klientovi, aby si premyslel, čo naozaj chce dosiahnuť a v súlade s tým konal, resp. čo je schopný a ochotný urobiť , aby ovplyvnil situáciu. 

Medzinárodne federácia koučov ICF zaväzuje svojich certifikovaných koučov dodržiavať etický kódex. Kouč musí zaručiť klientovi bezpečné, podporujúce, dôverné prostredie. Nikdy nehovorí tretím osobám informácie z koučingových stretnutí.     

Čo koučing nie je?

Nie je to bežný priateľský podporný rozhovor. Kouč počúva na hlbšej úrovni, špecifickým spôsobom kladie otázky a  vedie rozhovor.

 

Nie je to mentoring ani poradenstvo, kde dostaneš návod a zoznám rád ako máš konať. Kouč neradí. Verí v Tvoj potenciál. Návod si vytvoríš podľa svojich predstáv najlepšie ako vieš.

Nie je to ani terapia. Kouč nejde do hlbokej psychologickej analýzy, nehľadá príčiny pocitov,  neskúma reakcie, ani nenastavuje terapiu na zmiernenie alebo odstránenie príčin psychických ťažkostí.  Kouč pomáha objaviť v klientovi potenciál, uvedomiť si svoje silné stránky a schopnosti.

 

Stáva sa, že sa pri niektorých témach dotneme citlivých pocitov alebo strachov prameniacich z minulosti. Je užitočné ich preskúmať, ale len do takej miery, aby boli klientovi užitočné vzhľadom k aktuálnej téme a želanej budúcnosti. Akonáhle kouč zistí, že klient potrebuje psychoterapeutickú, resp. psychiatrickú pomoc, odporučí klientovi odborníka. 

Meeting_edited_edited_edited.jpg
Young Businesswoman

Čo očakávať od prvého stretnutia?

Na prvé koučovacie stretnutie prichádza klient väčšinou s obšírnou témou alebo nespokojnosťou so súčasným stavom.  Prvé stretnutia sú často „mapovacie“. Kouč sa s klientom zoznamuje. Záleží mu na tom, aby sa klient cítil komfortne, prirodzene a aby sa vytvoril dôverný otvorený koučovací vzťah.

 

Postupne sa otvárajú aktuálne témy. Hľadajú sa dlhodobé ciele koučovacieho vzťahu t.j. čo chce klient reálne dosiahnuť po skončení všetkých dohodnutých stretnutí. Je nutné si definovať základné podmienky ako počet stretnutí, ako často, kde, kedy a akou formou, za koľko...

 

Nakoľko sa klient  vydáva na svoj proces zmeny, je dôležité preskúmať, čo skutočne chce, čo by bolo užitočné. Niekto chce nájsť návod ako „to“ zvládnuť, niekto hľadá nové možnosti, iný si nevie vybrať.. Je dôležité nájsť to svoje.. Ako to bude vyzerať o polroka? Čo bude iné? A podľa čoho zistím, že sa mi podarilo dosiahnuť, čo som si zaumienil?

Štandardná dĺžka koučovacieho sedenia je 60 minút. Ideálne je nechávať medzi jednotlivými stretnutiami odstup niekoľko týždňov, ideálne tri alebo štyri. Koučovacie sedenia môžu byť emocionálne a fyzicky náročné. Naplánujte si sedenia v takom čase, aby ste mali najvhodnejšie podmienky pre ich zvládnutie.

 

Niekedy stačí jeden rozhovor, aby si koučovaný uvedomil, čo je pre neho najdôležitejšie, čo urobí alebo ako bude postupovať. To je často, keď sa jedná o operatívne témy,  napr. ako si naplánovať a zvládnuť sťahovanie do nového mesta, ako zvládnuť veľkú prezentáciu alebo dôležitú poradu.  Je to dostatočný čas na to, aby sa téma preskúmala z rôznych strán. 

Komplexné, náročné situácie zvyčajne vyžadujú 6-10 rozhovorov v priebehu polroka až roka. Tak, ako nevznikli z večera do rána, tak ich ani z rána do večera pravdepodobne nevyriešime. Zložité problémy sa počas jednotlivých sedení rozmieňajú na drobné. Výsledok koučovacieho rozhovoru sa deje v živote, keď klientovo konanie zodpovedá jeho vykoučovaným zámerom, hodnotám a cieľom.

Tému jednotlivých sedení si vždy vyberá klient podľa toho, čo je pre neho práve najaktuálnejšie. Koučovací proces je možné kedykoľvek ukončiť.

Koučing je komplexný proces, ktorý môže mať vplyv na všetky oblasti života vrátane oblasti rodiny, vzťahov, zamestnania, financií, zdravia, vzdelávania,relaxácie a iných. Klient je plne zodpovedný za všetky rozhodnutia, ktoré v týchto oblastiach uskutoční.

bottom of page